POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„MAŁY OKR 2022” ON-LINE

REGULAMINPOBIERZ
KARTA ZGŁOSZENIAPOBIERZ

ORGANIZATOR:
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach

I. CELE KONKURSU:
Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.
Przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w OKR.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE:
Powiatowy Konkurs Recytatorski „MAŁY OKR 2022” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI, oraz z klas VII i VIII, a także wychowanków placówek oświatowych i ośrodków kultury powiatu rybnickiego.
Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:
> klasy IV – VI szkoły podstawowej,
> klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (w telefonie) zgodnie ze zgłoszonym repertuarem, odpowiadającym założeniom wybranej kategorii wiekowej oraz przesłanie drogą elektroniczną prezentacji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.
Rejestracja prezentacji powinna być wykonana bez udziału osób trzecich. Rejestracja powinna być wykonana telefonem komórkowym w pozycji pionowej, z odległości 2-3m – powinna być ujęta cała postać recytatora na neutralnym tle, bez użycia dodatkowych mikrofonów. Plik powinien być w jakości HD ( nie wyższej). Nagrany materiał nie powinien być montowany i udoskonalany po nagraniu. Czas nagrania musi spełniać wymogi czasowe zgodnie z regulaminem. Kompletne zgłoszenie (zarejestrowaną prezentację oraz wypełnioną kartę zgłoszenia (w postaci skanu lub zdjęcia) należy przesłać Organizatorowi eliminacji powiatowych drogą elektroniczną poprzez We Transfer www.wetransfer.com na adres popp@powiatrybnicki.pl

W polu „Your email (twój email)” należy wpisać adres e-mail podany w karcie zgłoszenia. W polu „Message (wiadomość)” należy podać imię i nazwisko uczestnika.
Każdą placówkę może reprezentować maks. 3 uczestników w każdej kategorii. Organizator eliminacji powiatowych może podjąć decyzję o zmianie wysokości limitów kwalifikacyjnych.
Termin zgłoszeń upływa 12 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2022” będą na bieżąco zamieszczane na stronie http://www.popp-powiatrybnicki.pl/
Kontakt pod numerem tel. 504820447 lub popp@powiatrybnicki.pl
Przesłuchania etapu powiatowego z udziałem Jury odbędą się w siedzibie organizatora.
Etap regionalny (również on-line) odbędzie się w dniach 28-31.03.2022r.

III. ZASADY PROGRAMOWE

W ramach Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2022” odbędzie się:

Turniej RECYTATORSKI – uczestnicy prezentują utwory o dowolnej tematyce:
a) klasy IV – VI – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 5 minut łącznie,
b) klasy VII, VIII, – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 7 minut łącznie.

Turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA – klasy IV-VI oraz VII, VIII
– repertuar dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – całkowity czas prezentacji do 7 minut.

Turniej POEZJA ŚPIEWANA – klasy VII, VIII,
1. Wykonawca jest solistą.
2. Repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane oraz 1 utwór recytowany
3. W ramach repertuaru śpiewanego wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej.
4. Rejestracja prezentacji powinna być wykonana bez udziału osób trzecich. Akompaniament w trakcie rejestracji prezentacji może być wykonany tylko przez samego uczestnika. Uczestnik może skorzystać również z gotowych podkładów – łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

IV. OCENA PREZENTACJI:
1. Oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora.
2. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.),
b) interpretacja utworu (kultura słowa – m.in. dykcja, emisja, ekspresja),
c) ogólny wyraz artystyczny.
3. W turnieju „Wywiedzione ze słowa” jury uwzględnia ponadto:
a) celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii, rekwizytu) wspomagających interpretację
b) kompozycję sceniczną prezentacji.
4. W turnieju poezji śpiewanej jury uwzględnia ponadto:
a) zgodność muzyki z charakterem wiersza
b) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy
5. Decyzja jury jest ostateczna.

Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody, które zostaną przekazane po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Laureaci etapu powiatowego otrzymują skierowanie do etapu regionalnego. Organizatorem tego etapu jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice, tel.: 32-251-75-63

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w  Regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, wiek, wizerunek) do celów udziału w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym, dalej „RODO”
2. Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika, Instruktora są dobrowolne. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym momencie prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody na warunkach określonych w RODO.
3. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji konkursu, a po tym okresie – w ograniczonym zakresie – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, nie dłuższy niż czas ich przedawnienia, tj. 6 lat.
4. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
5. Zgłoszenie do konkursu traktowane jest równoznacznie z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu, imienia, nazwiska instruktora oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych, mediach i internecie.
7. Administratorem podanych danych osobowych jest Organizator, czyli Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.