„Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2024”

pod honorowym patronatem
Starosty Powiatu Rybnickiego
Damiana Mrowca

Organizator:
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Współorganizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

R e g u l a m i n
<Pobierz pdf>
<Karta zgłoszenia i zgoda – pobierz pdf>

 

Cele festiwalu:

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny jest imprezą pozwalającą przedstawić dorobek szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie edukacji muzycznej. Stwarza okazję do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wyznaczenia perspektyw dla rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego w środowisku szkolnym.
Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się.

Kategorie wykonawcze:
• zespoły wokalne,
• zespoły wokalno-instrumentalne,
• soliści, duety
• zespoły instrumentalne
• zespoły wokalno-ruchowe

Uczestnicy przedstawiają 1 utwór (dopuszcza się wiązankę utworów). Preferowany jest repertuar w języku polskim. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
W kategorii soliści i duety placówka może przysłać max. 2 zgłoszenia.

Warunki uczestnictwa:

uczestnicy zgłaszają się do organizatora na 30 min. przed planowanym występem,
– uczestnicy przygotowują nagrania akompaniamentu w formacie mp3 wraz z opisem (wykonawca i numer utworu).
– uczestnicy zaplanowani na dany blok godzinowy wzajemnie oglądają swoje występy.

Sprawy organizacyjne

Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
Kryteria oceny: dobór repertuaru (dostosowanie repertuaru do wieku i umiejętności uczestników), intonacja, interpretacja, technika wykonania, ogólny wyraz artystyczny.
Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danej kategorii. Jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
Festiwal ma charakter otwarty z udziałem publiczności,
Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia zapotrzebowania. Dostępny będzie również fortepian elektroniczny.

Terminarz festiwalu

Przesłuchania odbędą się 17,18 kwietnia 2024r. od godz. 900 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36A.

Koncert Laureatów: 21 maja 2024r. – ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. Koncert odbędzie się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul.3 Maja 36A. Godzinę koncertu podamy razem z listą laureatów.

Laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Finałowym.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 8 kwietnia 2024r. na adres e-mail: popp@powiatrybnicki.pl

Termin i kolejność przesłuchań oraz lista laureatów zamieszczone będą na stronie internetowej http://www.popp-powiatrybnicki.pl

Szczegółowe informacje na temat festiwalu na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 504 820 447.

Informacje dodatkowe
Uczestnicy dostarczają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych najpóźniej podczas rejestracji przyjazdu na przesłuchania.
Zgłoszenie do konkursu traktowane jest równoznacznie z akceptacją regulaminu.

 


POWIATOWY KONKURS  RECYTATORSKI „MAŁY OKR 2024”

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach

<< KARTA ZGŁOSZENIA i ZGODA UCZESTNIKA >> POBIERZ

CELE KONKURSU:

Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.
Przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w OKR.

ZASADY ORGANIZACYJNE:

Powiatowy Konkurs Recytatorski „MAŁY OKR 2024” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI, oraz z klas VII i VIII,
a także wychowanków placówek oświatowych i ośrodków kultury powiatu rybnickiego.

Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy IV – VI szkoły podstawowej,

klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii konkursowej.

Każdą placówkę może reprezentować maks. 3 uczestników w każdej kategorii. Organizator eliminacji powiatowych może podjąć decyzję o zmianie wysokości limitów kwalifikacyjnych.

Karty zgłoszeń oraz skan wypełnionej i podpisanej zgody  należy przesyłać drogą elektroniczną na adres popp@powiatrybnicki.pl

Wszelkie informacje pod numerem tel. 504820447

Termin zgłoszeń upływa 8 marca 2024r.

 Szczegółowe informacje na temat Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2024” będą na bieżąco umieszczane na stronie http://www.popp-powiatrybnicki.pl/

Przesłuchania etapu powiatowego odbędą się

19 marca 2024 r. (wtorek) godz. 930  (dla gmin GASZOWICE, JEJKOWICE, LYSKI i ŚWIERKLANY) Miejsce przesłuchań: Dwór w Łukowie Śląskim ul. Dworska 20

 21 marca 2024 r. (czwartek)  godz. 930(dla gminy i miasta CZERWIONKA-LESZCZYNY)

Miejsce przesłuchań: Dom Kultury w Czerwionce, ul. Wolności 2.

współorganizator: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce – Leszczynach

 

  III. ZASADY PROGRAMOWE

 

W ramach Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2024” odbędzie się:

Turniej RECYTATORSKI – uczestnicy prezentują utwory o dowolnej tematyce:

 1. a) klasy IV – VI – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 5 minut łącznie,
 2. b) klasy VII, VIII, – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 7 minut łącznie.

 

Turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA – repertuar dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – całkowity czas prezentacji do 7 minut.

Turniej POEZJA ŚPIEWANAklasy VII, VIII,

 1. Wykonawca jest solistą.
 2. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
 3. W ramach repertuaru śpiewanego wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej.
 4. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wzajemnego oglądania prezentacji.

 1. OCENA PREZENTACJI:
 2. Oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora.
 3. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:
 4. a) dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku,),
 5. b) interpretacja utworu (kultura słowa – m.in. dykcja, emisja, ekspresja),
 6. c) ogólny wyraz artystyczny.
 7. W turnieju „Wywiedzione ze słowa” jury uwzględnia ponadto:
 8. a) celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii, rekwizytu) wspomagających interpretację,
 9. b) kompozycję sceniczną prezentacji.
 10. W turnieju poezji śpiewanej jury uwzględnia ponadto:
 11. a) zgodność muzyki z charakterem wiersza
 12. b) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy
 13. Decyzja jury jest ostateczna.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują w  dniu przesłuchań pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody ufundowane przez organizatora.

Najwyżej ocenionych wykonawców jury zakwalifikuje do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego MAŁY OKR 2024 organizowanego przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ( przesłuchania 10-12.04.2024)

 

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 504820447 oraz na stronie internetowej

www.popp-powiatrybnicki.pl

 

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2023”

pod honorowym patronatem
Starosty Powiatu Rybnickiego
Damiana Mrowca

Organizator:
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Współorganizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

regulamin MFM 2023

karta zgłoszenia MFM 2023 i zgoda

R e g u l a m i n

Cele festiwalu:

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny jest imprezą pozwalającą przedstawić dorobek szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie edukacji muzycznej. Stwarza okazję do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wyznaczenia perspektyw dla rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego w środowisku szkolnym.
Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się.

Kategorie wykonawcze:
• zespoły wokalne,
• zespoły wokalno-instrumentalne,
• soliści, duety
• zespoły instrumentalne
• zespoły wokalno-ruchowe

Uczestnicy przedstawiają 1 utwór (dopuszcza się wiązankę utworów). Preferowany jest repertuar w języku polskim. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
W kategorii soliści i duety placówka może przysłać max. 2 zgłoszenia.

Warunki uczestnictwa:

– uczestnicy zgłaszają się do organizatora na 30 min. przed planowanym występem,
– uczestnicy przygotowują nagrania akompaniamentu w formacie mp3 wraz z opisem (wykonawca i numer utworu).
– uczestnicy zaplanowani na dany blok godzinowy wzajemnie oglądają swoje występy.

Sprawy organizacyjne

Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
Kryteria oceny: dobór repertuaru (dostosowanie repertuaru do wieku i umiejętności uczestników), intonacja, interpretacja, technika wykonania, ogólny wyraz artystyczny.
Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danej kategorii. Jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
Festiwal ma charakter otwarty z udziałem publiczności,
Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia zapotrzebowania. Dostępny będzie również fortepian elektroniczny.

Terminarz festiwalu

Przesłuchania odbędą się 23,24 maja 2023r. od godz. 900 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36A.

Koncert Laureatów: 7 czerwiec 2023r. – ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. Koncert odbędzie się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul.3 Maja 36A. Godzinę koncertu podamy razem z listą laureatów.

Laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Finałowym.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 8 maja 2023r. na adres e-mail: popp@powiatrybnicki.pl

Termin i kolejność przesłuchań oraz lista laureatów zamieszczone będą na stronie internetowej http://www.popp-powiatrybnicki.pl

Szczegółowe informacje na temat festiwalu na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 504 820 447.

Informacje dodatkowe
Uczestnicy dostarczają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych najpóźniej podczas rejestracji przyjazdu na przesłuchania.
Zgłoszenie do konkursu traktowane jest równoznacznie z akceptacją regulaminu.