Mały OKR - edycja 2017

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

"MAŁY OKR 2017"


REGULAMIN


ORGANIZATOR:

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach

WSPÓŁORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce - Leszczynach


I. CELE KONKURSU:

  1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.

  2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.

  3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.

  4. Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.

  5. Przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w OKR.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE:

Powiatowy Konkurs Recytatorski „MAŁY OKR 2017” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI, gimnazjów oraz wychowanków placówek oświatowych i ośrodków kultury powiatu rybnickiego.

Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. klasy IV – VI szkoły podstawowej,

  2. gimnazjaliści

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii konkursowej.

Każdą placówkę może reprezentować dwóch uczestników w każdej kategorii. Organizator eliminacji powiatowych może podjąć decyzję o zmianie wysokości limitów kwalifikacyjnych.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres popp@powiatrybnicki.pl

lub faxem 324311201.

Wszelkie informacje pod numerem tel. 504820447


Szczegółowe informacje na temat Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2017” będą na bieżąco umieszczane na stronie http://www.popp-powiatrybnicki.pl/

Przesłuchania etapu powiatowego odbędą się

15 marca 2017 r. (środa) godz. 930 (dla gminy i miasta CZERWIONKA-LESZCZYNY)

16 marca 2017 r. (czwartek) godz. 930 (dla pozostałych gmin POWIATU RYBNICKIEGO)

Termin zgłoszeń upływa 8 marca 2017r.

Miejsce przesłuchań:

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 2.


Do etapu regionalnego zakwalifikowana zostaje 1 osoba z każdej kategorii wiekowej reprezentująca powiat rybnicki oraz 1 osoba z każdej kategorii wiekowej reprezentująca miasto Czerwionka-Leszczyny.


III. ZASADY PROGRAMOWE


W ramach Konkursu Recytatorskiego "Mały OKR 2017" odbędzie się:


TURNIEJ RECYTATORSKI – uczestnicy prezentują utwory o dowolnej tematyce:

a) klasy IV – VI – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 5 minut łącznie,

b) gimnazjum - recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 7 minut łącznie.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - tylko dla kategorii wiekowej gimnazjum:

- repertuar dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),

- dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – całkowity czas prezentacji do 7 minut.

POEZJA ŚPIEWANAtylko dla kategorii wiekowej gimnazjum.

1. Wykonawca jest solistą.

2. Repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane oraz 1 utwór recytowany

a) w odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;

- uczestnicy mogą wykonać 2 utwór z tekstem własnym.

b) do prezentacji uczestnik zgłasza 1 utwór śpiewany, 1 recytowany i ewentualnie jako drugi – śpiewany utwór z tekstem własnym.

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 8 minut.

c) do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

d) prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową, własną interpretację.

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wzajemnego oglądania prezentacji.


IV. OCENA PREZENTACJI:

1. Oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora.

2. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:

a) dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.),

b) interpretacja utworów (kultura słowa - m.in. dykcja, emisja, ekspresja),

c) ogólny wyraz artystyczny.

3. W turnieju „Wywiedzione ze słowa” jury uwzględnia ponadto:

a) celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii, rekwizytu) wspomagających interpretację,

b) kompozycję sceniczną prezentacji.

4. Decyzja jury jest ostateczna.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów poszczególnych etapów.


VI. UWAGA

Zapraszamy uczestników tegorocznych eliminacji powiatowych wraz z opiekunami, na warsztaty recytatorskie, które odbędą się 15 lutego (środa) o godz.8.30.- 12.30. – dla szkół podstawowych kl.IV-VI , o godz. 13.00.- 15.00. dla gimnazjum w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce – Leszczynach, ul. Wolności 2. W trakcie warsztatów młodzież pozna tajniki mowy scenicznej, interpretacji tekstu. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość pracy nad wcześniej wybranym tekstem, który będą prezentować podczas eliminacji.

Prowadzenie warsztatów - Izabela Karwot - instruktor i reżyser teatralny, animator kultury. Prowadzi grupy teatralne w Rybnickim Centrum Kultury i DK Boguszowice. Jest jurorem festiwali i przeglądów teatralnych.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres popp@powiatrybnicki.pl do 10 lutego 2017.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 504820447 oraz na stronie internetowej

www.popp-powiatrybnicki.pl