Mały okr 2019

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

"MAŁY OKR 2019"


KARTA ZGŁOSZENIA I REGULAMIN DOSTĘPNE NA PODSTRONIE 
IMPREZY I DOKUMENTY

REGULAMIN


ORGANIZATOR:

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach

WSPÓŁORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce - Leszczynach

 

I. CELE KONKURSU:

1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.

2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.

3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.

4. Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.

5. Przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w OKR.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE:

Powiatowy Konkurs Recytatorski „MAŁY OKR 2019” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI, uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII oraz uczniów gimnazjów, a także wychowanków placówek oświatowych i ośrodków kultury powiatu rybnickiego.

Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

a)     klasy IV – VI szkoły podstawowej,

b)     klasy VII i VIII oraz gimnazjaliści

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii konkursowej.

Każdą placówkę może reprezentować dwóch uczestników w każdej kategorii. Organizator eliminacji powiatowych może podjąć decyzję o zmianie wysokości limitów kwalifikacyjnych.

Karty zgłoszeń oraz skan wypełnionej i podpisanej zgody  należy przesyłać drogą elektroniczną na adres popp@powiatrybnicki.pl

Wszelkie informacje pod numerem tel. 504820447

Termin zgłoszeń upływa 25 lutego 2019r.

 

 Szczegółowe informacje na temat Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2019” będą na bieżąco umieszczane na stronie http://www.popp-powiatrybnicki.pl/

Przesłuchania etapu powiatowego odbędą się

5 marca 2019 r. (wtorek) godz. 930 (dla gminy i miasta CZERWIONKA-LESZCZYNY)

6 marca 2019 r. (środa) godz. 930 (dla pozostałych gmin POWIATU RYBNICKIEGO)  

           

Miejsce przesłuchań:

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 2.

 

Do etapu regionalnego zakwalifikowana zostaje 1 osoba z każdej kategorii wiekowej reprezentująca powiat rybnicki oraz 1 osoba z każdej kategorii wiekowej reprezentująca miasto Czerwionka-Leszczyny.

 

III. ZASADY PROGRAMOWE

 

W ramach Konkursu Recytatorskiego "Mały OKR 2019" odbędzie się:

 

Turniej RECYTATORSKI – uczestnicy prezentują utwory o dowolnej tematyce:

a) klasy IV – VI – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 5 minut łącznie,

b) klasy VII, VIII, gimnazjum - recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 7 minut łącznie.

Turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

- repertuar dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – całkowity czas prezentacji do 7 minut.

Turniej POEZJA ŚPIEWANAklasy VII, VIII, gimnazjum.

1. Wykonawca jest solistą.

2. Repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane oraz 1 utwór recytowany

3.  W ramach repertuaru śpiewanego wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej.

4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 1 utwór śpiewany, 1 recytowany i ewentualnie jako drugi    śpiewany utwór z tekstem własnym. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 8 minut.

5.  Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wzajemnego oglądania prezentacji.

 IV. OCENA PREZENTACJI:

1. Oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora.

2. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:

a) dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.),

b) interpretacja utworów (kultura słowa - m.in. dykcja, emisja, ekspresja),

c) ogólny wyraz artystyczny.

3. W turnieju „Wywiedzione ze słowa” jury uwzględnia ponadto:

a) celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii, rekwizytu) wspomagających interpretację,

b) kompozycję sceniczną prezentacji.

4. W turnieju poezji śpiewanej jury uwzględnia ponadto:

a) zgodność muzyki z charakterem wiersza

b) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy

5. Decyzja jury jest ostateczna.

 

Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, wiek, wizerunek) do celów udziału w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym, dalej „RODO”

2.     Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika, Instruktora są dobrowolne. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym momencie prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody na warunkach określonych w RODO.

3.     Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji konkursu, a po tym okresie – w ograniczonym zakresie – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, nie dłuższy niż czas ich przedawnienia, tj. 6 lat.

4.     Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

5.     Zgłoszenie do konkursu traktowane jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.     Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu, imienia, nazwiska instruktora oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych, mediach i internecie.

7.     Administratorem podanych danych osobowych Organizator, czyli Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach z siedzibą przy ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

 

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 504820447 oraz na stronie internetowej

www.popp-powiatrybnicki.pl